... már itt van és itt is fog maradni ! ...
 
Carbon Credits | A COP26 után

SK

Klimatické zmeny (SK)

Môže sa to zdať zvláštne, že ak človek navštívi stránku o „Carbon Credits“ , hlavná stránka má v hlavičke názov Klimatické zmeny.

Vysvetlenie je však veľmi jednoduché: ľudstvom vyprodukované škodlivé plyny, ktoré majú za následok aj skleníkový efekt, pravdepodobne spôsobujú nezvratné škodlivé zmeny aj v klíme našej planéty.
Karbón kredity ponúkajú možnú alternatívu pre nasmerovanie na trvalo udržateľný rozvoj, zelené technológie, obnoviteľné energie, zmenu smerovania vývoja ľudstva, ale je aj spôsob vyjadrenia snahy zodpovedného postoja jednotlivcov, rovnako ako vedcov, ekonómov, vlád, ktorým dramatické klimatické zmeny nie sú ľahostajné.

Takže….

Čo je vlastne “Carbon“ kredit ?

Je to obchodovateľná finančná jednotka, ktorej hodnota zodpovedá hodnote jednej tony vyprodukovaneho oxidu uhličitého (CO2).

Existujú štyri druhy „Carbon“ kreditov:

• EUA (European Union Allowance): Vystavuje ich Európska Únia na viac rokov, využíva sa ako obchodovateľná komodita na obchodnej platforme: EU ETS (European Trading Scheme). Druhá fáza ETS bola spustená 1.januára 2008 a bude ukončená 31.decembra 2012. Každý kus EUA vydaný v tomto období musí byť zobchodovaný pred uplynutím stanoveného obdobia.
• CER (Certified Emission Reduction): Jednotky vydané UNFCCC – pod záštitou CDM (Clean Development Mechanism) projektov, ktorých cieľom je zníženie množstva plynov, spôsobujúcich skleníkový efekt. Jednotky sú vydané na základe záverov Kyotskej dohody čl. 12.
• ERU (Emission Reduction Unit): Kredity vydávané na základe čl. 6 Kyotskej dohody.- Projekty o spolupráci.
• VER – (Verified Emission Reduction): Jednotky vydávané nezávislými organizáciami, ktoré smerujú k zníženiu množstva skleníkových plynov. Jednotky mimo CDM. V prípade VER ich kvalita môže byť aspoň taká ako u CDM (ako v prípade napr.: VCS Voluntary Carbon Standard : Gold Standard) príp. aj horšia. Vo všeobecnosti tieto VER kredity sú kótované za nižšie ceny, ktorých kvalita je slabšia, resp. ťažko dokázateľná.

S „Carbon“ kreditmi môžeme obchodovať aj ako súkromné osoby, prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi (OTC – Over the Counter) alebo priamo cez tzv. spotové obchodné platformy, rovnako ako na ktorejkoľvek burze. Najväčšia burza obchodujúca s „Carbon“ kreditmi je EXC (European Climate Exchange), po ktorej nasleduje CCX (Chicago Climate Exchange) v USA.

VER sa nedajú využiť v ETS alebo v rámci splnenia podmienok Kyotského protokolu. Avšak v Spojených štátoch mnoho firiem kupuje VER, s cieľom vykompenzovať vlastné emisie v rámci kvótového systému, navrhnutého prezidentom Obamom. (cap-and trade system). Kompatibilita medzi hodnotou kreditov už existujúcich trhov a otvárajúcim sa trhom v Spojených štátoch bude mať vážne dôsledky na ceny už vydaných kreditov.

Najprv sa pozrime na kótované trhy:

EU ETS

Systém ETS Europskej únie otvorili 1.Januára 2005. (podľa rozhodnutia EU 2003/87/EC), na báze už predtým existujúcej obchodnej platformy vo Veľkej Británii. ETS Europskej Únie je najväčšou obchodnou platformou s emisiami na svete a v roku 2007 s „Carbon“ kreditmi zo 40 miliárd EUR zobchodovalo 28 miliárd. ETS EU funguje v spoločnom fixovanom kótovanom systéme podobne ako to je v prípade UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) podľa doporučení Kyotskeho protokolu.

Tento obchodný systém cap and trade funguje veľmi jednoducho. Vysvetlíme si to na jednoduchom príklade:

Predstavte si, že si môžete kúpiť týždenne len 5 produktov. Pondelok si kúpite 5 jabĺk. Do štvrtka zjete 3 jablká, do konca týždňa vám zostanú 2 jablká. Teraz by ste, ale chceli kúpiť jeden pomaranč. Aj keď v obchode majú ten pomaranč, vy ste už vyčerpali možnosť nákupu na tento týždeň v pondelok, kedy ste kúpili jablká. Avšak môžete si vymeniť jedno jablko s niekým, kto pomaranč má. Takto budete mať jeden pomaranč a jedno jablko. Celý systém sa znovu začína v pondelok. Vo fixne kótovanom systéme ETS rôzne krajiny a organizácie dostanú maximálne limitované množstvo emisií, s ktorými môžu narábať. V súčasnosti sa v systéme nachádza 10 000 subjektov, vrátane leteckých dopravcov, ktorí sa pridajú až v roku 2013. Rôzne krajiny disponujú rôznym množstvom pridelených kvót, avšak EU sa zaviazala, že množstvo emisií z roku 1990 zníži do roku 2020 o 20 %. A bude pripravená tento podiel ešte zvýšiť, ak to urobia aj ostatné vyspelé krajiny. EU si takisto vytýčila ako cieľ, že do roku 2020 zvýši využitie energie z obnoviteľných zdrojov o 20% .

ETS prebieha v určitých fázach. Súčasná druhá fáza končí 31.decembra.2012. Týmto dátumom končí platnosť všetkých vydaných EUA.

CER,ERU a UNFCCC

V roku 1997 sa v meste Kyoto stretli všetky národy s cieľom, aby podpísali dohodu, ktorej cieľom je regulácia množstva vypúšťania skleníkových plynov. Táto konferencia sa stala synonymom boja za zníženie množstva skleníkových plynov.- Kyotský protokol.

Kyotský protokol uvádza, že na základe vedeckých výsledkov je faktom, že vplyvom vylučovania skleníkových plynov prebiehajú také zmeny v atmosfére našej planéty, ktoré spôsobujú nebezpečné a nezvratné zmeny v klíme Zeme. Na odvrátenie týchto nebezpečných zmien je povinnosťou každej krajiny znížiť množstvo emisií a nájsť si „zelené“, trvalo udržateľné zdroje energie, „zelenú“ infraštruktúru, ekologické spôsoby prepravy.
Účastníci sa dohodli, že najbohatšie krajiny, ktoré dlhšie spaľujú a profitujú z fosílných palív, budú na listine Anex 1, kým menej bohaté krajiny budú na listine krajín nezoradených na Anex 1.

Krajiny nezaradené na Anex 1 – na rozdiel od krajín na Anex 1 -neprofitovali zo spaľovania fosílnych palív.

Napriek všetkému, skoro všetky krajiny (okrem USA, o ktorom ešte budeme hovoriť) sa zhodli na tom, že je potrebné urobiť kroky pre zníženie produkcie skleníkových plynov.

Podľa dohody, krajiny zaradené na Anex 1 sa zaviazali na vopred dohodnutom znížení emisií. V prípade nesplnenia dohodnutých limitov budú sankcionované. A zároveň podľa dohody tieto krajiny navrhli aj motivačný systém na dosiahnutie tohto cieľa. V prípade Kyotskej dohody čl. 12, projekty CDM (Clean Development Mechanisms) sú CER (Certified Emission Reduction) kredity, a projekty o spolupráci (Kyotská dohoda čl. 6.) sú ERU (Emission Reduction Units) kredity. Kyotská dohoda je iná ako EU ETS. Kým základ kreditov EU ETS je jedna tona CO2, Kyotský dokument zahŕňa aj informácie o ďalších plynoch, vyvolávajúcich skleníkový efekt. Kyotský protokol trvá do konca roka 2012. Je pravdepodobné, že UNFCCC bude chcieť vlastnými pravidlami pokračovať a dopracovať sa k prijatiu krokov, ktoré vo finálnej verzii nie sú iné, ako boli prijaté na konferencii OSN o Klimatických zmenách – Kodaňská dohoda z 7.-9.12.2009.

Pre viac informácií kontaktujte osobu, ktorá vám dala adresu tejto stránky.